Schoolraad

De schoolraad is een officieel overlegorgaan op school

De schoolraad is samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers van elke geleding:

  • de ouders – worden afgevaardigd vanuit de ouderraad;
  • de leerkrachten – worden afgevaardigd vanuit het schoolteam;
  • de lokale gemeenschap - het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school.

De vertegenwoordigers van de eerste twee geledingen worden democratisch gekozen door de betrokken geleding. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de leden van de schoolraad uit de eerste twee geledingen.

Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen kunnen de leden ook andere betrokkenen van de school op systematische of ad hoc basis uitnodigen op de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. In de praktijk betreft het dan vaak de directeur van de school, of een specialist ter zake.

De voorzitter wordt gekozen onder de leden.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven over strategische keuzes van de school, bv. het jaarthema, specifieke pedagogische activiteiten enzovoort.

De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig voor bepaalde zaken: aanpassingen aan het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, verbouwingswerken aan de school enzovoort.

Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt minimum 2 keer per jaar samen.

De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten. Vaak zijn de adviezen die de schoolraad formuleert publiek toegankelijk.

Het mandaat van een schoolraad en haar leden loopt steeds over 4 jaar. Aan het einde wordt een nieuwe schoolraad samengesteld voor de volgende periode. Vanzelfsprekend kunnen leden in de loop van een mandaat wel vervangen worden, bv. als ze geen deel meer uitmaken van de betreffende geleding.

Huidige samenstelling van onze schoolraad

  • vertegenwoordiging geleding ouders:  Marina Onoiu en Seher Tanrikulu 
  • vertegenwoordiging geleding personeel: Anita Reynders, Loes Elsen en Heidi Vanluyd
  • vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Roger Geerts en Marleen Clijsters