Pedagogische werking

GBS De Leerplaneet, een brede school,
een grote ruime planeet waar plaats is voor elke kind
net als astronauten gaan kinderen op ontdekking
in een omgeving die hen volop kansen biedt om te groeien.

Het is belangrijk dat elk kind zijn talent
leert kennen en kan ontwikkelen.

1.1.        Visie

GBS De Leerplaneet staat voor een brede school. Samen met partners die onze school ondersteunen, ouders, leerkrachten en kinderen willen we een warme en sterke school maken. Onze deur staat altijd open voor iedereen, we vinden een open communicatie dan ook heel belangrijk. Elk kind heeft zijn eigenheid. Dat maakt onze school divers en daar zijn we trots op! Ons lerarenteam zet in op samen leren en van elkaar leren. We willen SAMEN school maken. 

Iedereen is uniek! Er zit een held in iedereen!  In onze school is het belangrijk dat we elkaars talenten zien en waarderen, tijdens en buiten de schooluren.  Iedereen heeft een  TALENT,  iets waar we extra goed in zijn. Dit kan zijn op het vlak van denken, taal, sport en beweging, beeld, muziek, drama, dans, wiskunde, probleemoplossend denken, sociale vaardigheden, techniek… Hoe mooi is het om samen deze talenten te ontdekken en zichtbaar te maken?  Op deze manier kunnen we elkaar helpen onze talenten te versterken.

Als school vinden we het daarom belangrijk dat we met elk kind samen op zoek gaan naar zijn talenten. Een talent is iets waar je extra trots op mag zijn. Ons lerarenteam helpt elk kind om deze talenten in te zetten en van elkaar bij te leren. We zetten in om het talent van elk kind te laten groeien.

GROEIEN staat bij ons overal en altijd centraal, voor iedereen.  Leerlingen en kleuters groeien niet enkel in lengte, maar ook in kennis, denken, ondernemingszin, creativiteit en zelfstandigheid, met als doel hen te vormen tot zelfstandige, zelfbewuste, jonge en sociaal geëngageerde mensen die de wereld aandurven.  Onze leerlingen, kleuters en leerkrachten werken samen, leren van elkaar, zijn zorgzaam, durven een mening te vormen, leren uit luisteren naar elkaar… Ook onze leerkrachten willen blijven groeien door open te staan voor vernieuwingen,(maatschappelijke) uitdagingen en leren uit ervaring.  Als school willen we onderwijs bieden dat steeds in beweging is, goed onderbouwd en leidt tot betere inzichten en vernieuwingen. Onze kinderen zijn elke dag de motor voor de leerkracht om gerichter les te geven met aandacht voor de groei van elk kind. Jezelf kunnen zijn is een voorwaarde om te kunnen groeien, om je te kunnen ontplooien en te ontwikkelen. Je goed voelen en je thuis voelen, dat vinden wij als school belangrijk. Bij ons zijn alle kinderen gelijkwaardig en iedereen wordt ook gelijkwaardig behandeld, van de instapklas tot het zesde leerjaar. We zorgen ervoor dat niemand uitgesloten wordt. Iedereen hoort erbij in onze school. We moedigen elkaar aan, steunen en helpen elkaar. Hierbij lopen we niet voor je, niet achter je, maar naast je. Daarbij hebben we ook oog voor de noden van elk kind en leggen we de nadruk op differentiatie in de klas. Zo geven we elk kind de uitdaging waar het recht op heeft.

Als leerkrachtenteam dragen wij onze visie uit en samen met de kinderen streven we naar dit positief, opbouwend schoolklimaat met EEN HART VOOR ELK KIND. Onze school biedt kinderen kansen voor dagelijks contact met de natuur en voor natuurbeleving in verschillende klas- en leeractiviteiten. Onze speelplaats is geen saaie gebetonneerde vlakte maar een mooi samenspel van verharde en onverharde delen, rustige hoekjes en zones voor actief spel en sport. Onze groene schoolomgeving is multifunctioneel inzetbaar en is een meerwaarde voor de buurt, ook buiten de schooluren. Onze school is gelegen kortbij het Domherenbos. Tijdens de speeltijden kunnen de kinderen in deze groene omgeving ontspannen en heerlijk spelen en ravotten.

We geven kinderen de kans om NATUUR waar te nemen, te ontdekken en van kortbij te beleven.

1.2.        Fundamentele uitgangspunten

Wat voor een mens, wat voor een maatschappij beoogt men met de opvoeding en het onderwijs? Deze uitgangspunten hebben een directe invloed op hoe men over opvoeding en onderwijs denkt. Vanuit een nieuwe dynamische mens- en maatschappijvisie moet een ander onderwijs groeien. Het onderwijs moet een weerspiegeling zijn van de samenleving: onderwijs moet steeds in evolutie zijn. Onderwijs zal kinderen in de toekomst moeten opvoeden tot flexibiliteit met als kern en constante de eigen persoonlijkheid. Men onderwijst niet voor vandaag of morgen maar voor overmorgen. De leerlingen moeten zich bewust worden van het belang van levenslang leren. Bij al deze veranderingen is het nodig dat onderwijs de totale persoonlijkheid van de kinderen vormt op cognitief, motorisch en op socio-emotioneel vlak.

1.3.        Visie op basisonderwijs

De fundamentele uitgangspunten, de principiële houdingen die men heeft t.a.v. mens en maatschappij moeten vertaald worden naar de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Het is evident dat deze uitgangspunten gerelateerd worden naar de ontwikkelingsdoelen en eindtermen als minimaal na te streven en/of te bereiken einddoelen. In de uitgangspunten bij de ontwikkelingsdoelen en eindtermen is men uitgegaan van een aantal fundamentele elementen in de ontwikkeling van kinderen. Deze elementen situeren zich in

 • het veld van de basiskenmerken die de kern vormen:
  • een positief zelfbeeld
  • gemotiveerd zijn
  • zelf initiatief nemen.
 • het veld van de algemene ontwikkeling dat doelen van meer algemene aard omvat.
  • kunnen communiceren en samenwerken
  • zelfstandigheid
  • zelfgestuurd leren
 • het veld van de specifieke ontwikkeling dat doelen omvat waarvan men de inhouden kan ordenen volgens leergebieden.
  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming
  •  Nederlands
  • Wereldoriëntatie: Mens & Maatschappij  en  Wetenschappen & Techniek
  • Wiskunde
  • Franse Taal
  •  ICT

Deze drie ontwikkelingsvelden zijn geënt op “de wereld”, in zijn ruime betekenis. Kwaliteit voor onze school betekent meer dan de mate waarin en de wijze waarop doelen worden gerealiseerd. De kwaliteit van onze school uit zich in de eerste plaats in het dagelijks pedagogisch klimaat, het samenlevingsmodel dat de school uitbouwt en de leef- en werkcultuur die er heerst. Vanuit dit pedagogisch project werkt het lerarenteam op zodanige wijze aan de realisatie van de vooropgestelde doelen dat er recht wordt gedaan aan de kenmerken van goed basisonderwijs.

1.4.        Samenhang

Samenhang houdt in dat de invulling van de onderwijstijd op geïntegreerde manier kan verlopen. We moeten dus langzamerhand afstappen van onderwijs in vakjes. Het uitwerken van belangstellingspunten, thema’s, projecten, … kan hiertoe bijdragen. De school werkt projecten uit zodat de kinderen niet alleen het enge groepsverband (klas) ontdekken maar inzien dat werken en leren in verband staan met andere leerlingen, groepen. Dit projectonderwijs willen we realiseren in samenwerking met de meest geschikte deelnemers. Wij creëren herkenbare leersituaties waarin we kinderen leren om transfer te maken, om probleemoplossend te denken en zich te bekwamen in het verwerven van inzichten, sociale vaardigheden ….

Prioritair is de integratie naar de leerlingen toe. Er is een soepele overgang voor de kinderen van de kleuterafdeling naar de lagere afdeling. Hiervoor kunnen verschillende projecten opgezet worden:

overstapprojecten – integratieprojecten - gezamenlijke activiteiten kleuter en lager - samenwerkingsprojecten, hulp van de ouderen bij de kleuters - groep doorbrekende projecten …

1.5.        Totale persoonlijkheid

De leerlingen moeten kansen krijgen om zich op alle aspecten van de persoonlijkheid te mogen ontwikkelen. In de school moeten we elk kind de kans geven tot het creatief verkennen van zijn wereld en van zijn eigen mogelijkheden, deze wereld te beleven en er een vorm aan te geven door de ontplooiing van zijn lichamelijke, sociale en cognitieve mogelijkheden. In die zin kan er een nieuwe schoolcultuur ontstaan, die de school het karakter geeft van een zorgzame gemeenschap, van een plek waar leerlingen zich gerespecteerd en bemind voelen en er een sociale en emotionele band ontwikkeld wordt met de klasgenoten, met leerkrachten en met de school.

De school zal het zelfvertrouwen van elk kind ontplooien zodat er een harmonische persoonlijkheid kan uit groeien. Een kind moet zicht hebben op de eigen mogelijkheden en respect kunnen opbrengen voor

de mogelijkheden en talenten van anderen. Elk kind moet in de basisschool voldoende positief zelfbeeld kunnen verwerven zodat het geplaatst voor problemen, zelf stappen durft te ondernemen en oplossingsmethoden kan aanwenden. De leerling moet de kans geboden worden om zelf initiatief te nemen, creatief te zijn en zich te mogen uiten in groep.

1.6.        Zorgbreed onderwijs

Als school willen wij ons profileren als een “basisschool”. Voor ons mogen er geen drempels zijn tussen kleuter- en lager onderwijs. We willen als school oog en oor hebben voor de kinderen. Elke leerling moet zich geborgen en begrepen voelen. Elk kind moet zich goed voelen en uitgedaagd voelen, om te leren, te groeien en te ontwikkelen. De school wil onderwijs bieden aan alle kinderen, autochtonen zowel als allochtonen, aan kinderen van alle sociale klassen. Het multiculturele karakter van onze school moet als een meerwaarde ervaren worden.

Om onderwijs op maat te verstrekken wordt er zeer sterk de nadruk gelegd op de differentiatie zowel binnen als buiten de klas. Door een regelmatig contact met begeleidende instanties (CLB, OVSG-begeleiding …) wil de school zich laten bijstaan in haar ontwikkeling, in haar zoektocht naar leerling en leraar ondersteuning en bij het implementeren van vernieuwingen. Het team wil zich permanent bijscholen om zo op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe tendensen op de onderwijsmarkt. Dit is nodig om leerlingen aangepaste materialen en leerinhouden te kunnen bieden.

1.7.        Actief leren

Onze definitie van leren is dat leren actief, constructief, cumulatief, doelgericht, interactief, zelfgereguleerd, contextgebonden en individueel verschillend is. Door de kinderen zelfstandig te leren werken aan de leerstof, ondersteund door didactisch materiaal, komt er tijd vrij om de aangeleerde denkpatronen te verwerken, zich eigen te maken en te gebruiken in eigen en nieuwe leersituaties. Daarbij verliezen we nooit het belang van een uitdagende en krachtige leeromgeving uit het oog. De school zal de kinderen de attitude bijbrengen van leergierigheid, zelfontdekkend leren: “zelf op zoek gaan naar informatie - bronnen raadplegen - vragen durven stellen …”

Een fundamentele basishouding bij het leren moet zeker zijn dat men niet alles moet kennen maar dat men zich de attitude, de bereidheid tot leren zoeken eigen maakt.

1.8.        Continue ontwikkelingslijn

We willen als basisschool vanaf 2.5 jaar tot en met 12 jaar werken aan een continue opbouw van de leerstof doorheen de verschillende jaren. Dit kan enkel als elke leerkracht weet wat de leerling individueel bereikt heeft en waar hij in de loop van het schooljaar moet aan werken zodat de overstap naar het volgende leerjaar probleemloos kan verlopen. Hiervoor opteren wij voor het gebruiken van een uniform kindvolgsysteem. Ook het laten aansluiten van de verschillende leermethoden op elkaar zorgt voor een continue ontwikkelingslijn.

Elk kind moet de basiskennis kunnen verwerven als start voor een eigen verdere intellectuele ontwikkeling. Op cognitief vlak willen we proberen dat elke leerling, minstens de basis bereikt om het volgend schooljaar met succes aan te vatten. Na de basisschool moet het kind voldoende bagage hebben om met succes het secundair onderwijs op zijn niveau aan te kunnen.

Om deze doelstellingen te bereiken hebben we maximale aandacht voor differentiatie, verdieping, remediëren, extra aanvullende opdrachten en bieden we de leerlingen kansen om te experimenteren, zodat elk kind op zijn eigen niveau en met zijn eigen mogelijkheden begeleid wordt doorheen de lagere school.

1.9.        Constant evalueren

De school stelt zich tot opdracht dat er voortdurend moet geëvalueerd worden. Deze evaluatie moet een voortdurende confrontatie worden tussen de vooropgestelde doelstellingen en de bereikte resultaten. Vermits de doelstellingen voortdurend evolueren, zal ook de school deze evolutiebeweging blijvend volgen, want die permanente bijsturing is nodig om actueel te blijven. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, daar is men zich ten volle van bewust en daarvoor is het nodig dat een grote creativiteit aan de dag gelegd wordt.

Creatief op vlak van personeel, op vlak van aanwending van uren en middelen en op vlak van methoden. Er is getracht een dynamische schoolvisie te geven, een visie die mee kan evolueren met de huidige maatschappij. "De Leerplaneet wenst een open gemeentelijke basisschool te zijn, die openstaat voor alle deelnemers, waar de leerlingen voorbereid worden om met dynamische levensstijl de moderne maatschappij tegemoet te treden.”